Privacy reglement

Privacyreglement Nieuwlander

Inleiding

Het Privacyreglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Nieuwlander of één van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.
Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement. Nieuwlander verwerkt de gegevens die bij het uitvoeren van de opdracht worden verkregen: gegevens die verkregen zijn in de intake, de inventarisatieactiviteiten, evaluatiemomenten en in de afrondingsfase. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over sociale- economische, gezinsomstandigheden, medische en psychische beperkingen van de klant of over arbeidsmarktvoorkeuren.

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor administratieve verwerking van de in te zetten diensten, inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever.
Gegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de verkregen opdrachten en de inzet van diensten. In eerste instantie heeft alleen de klant en de hem toegewezen professional toegang tot inzage en bewerking van de gegevens. Persoonsgegevens zijn voor andere professionals van Nieuwlander toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. De professionals die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de klant hebben een geheimhoudingsplicht. Deze gegevens mogen alleen aan anderen worden verstrekt met de uitdrukkelijke instemming van de klant of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Daar professionals van Nieuwlander een signaalfunctie hebben met betrekking tot de leefgebieden kunnen persoonsgegevens over iemands gezondheid worden verwerkt als er sprake is van jobcoaching, training of maatschappelijke begeleiding. Nieuwlander informeert de klant dat de gegevens worden verwerkt. Wanneer de klant vragen heeft over de verwerking van gegevens door Nieuwlander kan hij zich wenden tot de professional.

Klacht?

Indien u van mening bent dat Nieuwlander dit Privacyreglement niet goed naleeft, dan dient u zich te wenden tot Nieuwlander. De klacht zal volgens het Klachtenreglement in behandeling worden genomen.

Definities
Artikel 1.
In dit Privacyreglement wordt verstaan onder:
a) Nieuwlander, statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 71097910, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op maatschappelijke begeleiding, training en (job)coaching.
b) Directie: het dagelijkse bestuur van Nieuwlander
c) Geregistreerde: die bepaalde natuurlijke persoon waarop op rechtmatige wijze persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn.
d) Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op gezinssituatie, opleiding en arbeidsverleden en -toekomst, gegevens betreffende personen, betreffende maatschappelijke begeleiding, jobcoaching, arbeidsbelemmerende factoren in de geregistreerde dan wel diens indirecte of direct omgeving, gegevens betreffende ziekteverzuim en -begeleiding en overige. Dit betreft uitsluitend die informatie welke betrekking heeft of kan hebben op een bepaalbare natuurlijke persoon. Dit kan informatie betreffen welke openbaar toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is.
e) Registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevensbestanden op welke wijze dan ook.
f) Verstrekken van persoonsgegevens: mededeling doen, inzage verlenen, afschriften verschaffen dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan.
g) Derden: een persoon of instantie buiten Nieuwlander, behoudens de geregistreerde.
h) Wet en regelgeving: die wet en regelgeving die relevant is met betrekking tot re-integratie van personen, zoals met name Wet REA, WiW, WSW, WAO, WIA, WAZ, WW, WMO en Wajong en alle hiermee samenhangende amvb’s, regelingen en besluiten.
i) Overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder.

Algemene bepalingen
Artikel 2.
Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de doelstelling van Nieuwlander en op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot maatschappelijke begeleiding en – ondersteuning, re-integratie, outplacement en coaching en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Nieuwlander uit te voeren contractuele taken en werkzaamheden.

Artikel 3.

Dit reglement is onderworpen aan hetgeen in de ter zake geldende privacywetgeving is bepaald.

Artikel 4.

Ieder gegeven dat iets zegt omtrent een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement.

Bepaling betreffende minderjarigen
Artikel 5.
Voor minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en onder curatele gestelden moet de wettelijke vertegenwoordiger een beroep doen op de rechten in dit reglement vervat.

Bepaling betreffende vertegenwoordiging
Artikel 6.
Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde dient deze te beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage.

Bepaling betreffende doel
Artikel 7.
Doel van de registratie van persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens betreffende geregistreerde, dan wel contactpersonen die noodzakelijk zijn bij de ondersteuning, (job)coaching of training.

Bepalingen betreffende verkrijging
Artikel 8.
Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die voor geregistreerde toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen.
Gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van opdrachtgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 9.

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door Nieuwlander op hun juistheid gecontroleerd alvorens te worden opgeslagen.

Bepalingen betreffende houderschap en aansprakelijkheid
Artikel 10.
Houder, beheerder en bewerker van alle persoonsgegevens is Nieuwlander.

Artikel 11.

Nieuwlander is aansprakelijk voor handelen in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.

Bepalingen betreffende toegang tot gegevens
Artikel 12.
Toegang tot de persoonsgegevens hebben die medewerkers van Nieuwlander en door Nieuwlander ingeschakelde derden die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Nieuwlander uit te voeren contractuele werkzaamheden betreffende geregistreerde.

Artikel 13.

Alle medewerkers van Nieuwlander en voor het uitvoeren van werkzaamheden door Nieuwlander ingeschakelde derden die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan zijn verplicht tot geheimhouding.

Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Artikel 14.
Door Nieuwlander worden persoonsgegevens slechts aan derden verstrekt, voor zover zulks overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Artikel 15.

Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn, worden overige persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan derden na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Bepaling betreffende geheimhouding
Artikel 16.
Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan derden blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

Bepaling betreffende toestemming
Artikel 17.
Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring
Artikel 18.
Nieuwlander wordt geacht na beëindiging van de contractuele relatie met de opdrachtgever alle tot de persoon te herleiden gegevens zullen na vijf jaar ontoegankelijk worden gemaakt, dan wel vernietigd.

Artikel 19.

Slechts in die gevallen waarin de wet of dit reglement voorziet kan Nieuwlander over de in artikel 18 genoemde gegevens beschikken.

Bepaling betreffende mededeling aan geregistreerde
Artikel 20.
Tenzij dringende maatschappelijke belangen zich hiertegen verzetten wordt aan de geregistreerde of diens gevolmachtigde binnen één maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek mededeling gedaan of gegevensverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden.

Bepaling betreffende inzagerecht gegevens
Artikel 21.
Nieuwlander is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan dienst wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Artikel 22.

Inzage van gegevens geschiedt binnen één kalendermaand na aanvraag door middel van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt, door middel van inzage in de originele gegevens.

Bepalingen betreffende correctierecht
Artikel 23.
Desgevraagd kan een ieder van wie Nieuwlander persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon of bij gevolmachtigde een beroep doen op correctie van deze gegevens.

Artikel 24.

Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

Artikel 25.

Correctie wordt eerst overwogen nadat een schriftelijk verzoek daartoe van de geregistreerde is ontvangen. Indien gronden aanwezig zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dient Nieuwlander binnen één maand een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe te zenden.

Artikel 26.

Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan, deelt Nieuwlander binnen twee weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde.

Artikel 27.

De weigering is met redenen omkleed.

Artikel 28.

Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Artikel 29.

Waar nodig doet Nieuwlander mededeling van de correctie van de gegevens aan derden belanghebbenden voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Bepaling betreffende bekendmaking
Artikel 30.
Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.

Bepalingen betreffende overdracht van persoonsgegevens
Artikel 31.
Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de dienstverlening in diens opdracht te verrichten en Nieuwlander verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die instelling over te dragen, is Nieuwlander niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 32.

Nieuwlander geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

Artikel 33.

Nieuwlander zorgt voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht. Nieuwlander zorgt voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de geregistreerde.

Artikel 34.

Indien besloten wordt de registreerde door te verwijzen naar een dienstverlener is Nieuwlander niet verplicht persoonsgegevens over te dragen dan wel op een schriftelijk verzoek hier gevolg aan te geven.

Artikel 35.

Nieuwlander draagt persoonsgegevens over of geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

Artikel 36.

Nieuwlander zorgt voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht. Nieuwlander zorgt voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de geregistreerde.